विदेशीहरूलाई परामर्श सेवा


बहुभासी परमर्स डेस्क

जीवनयापन परामर्श

भाषाको समस्या, बालबार्लकाको बारेमा, र्बबाह / छोडपत्र, कामको बारेमा समस्या भएमा बहुभाषाबाट उल्था गनश सर्कन्छ |

बहुभार्षक उल्था समय तार्लका

समय सोमबारदेर्ि र्ुक्रबारसम्म : ०० देर्ि १२: ००सम्म

१३: ०० देर्ि १७: ०० सम्म

प्रत्यक मर्हनाको पर्हलो तेस्रो आइतबार १३: ०० बजेदेर्ि १७ बजेसम्म

{भाषा . बार }

र्िर्नया भाषा : सोमबारदेर्ि र्ुक्रबारसम्म १०: ००देर्ि १२:००

१३ :०० देर्ि १७:०० सम्म प्रत्यक मर्हनाको पर्हलो

आइतबार १३: ०० बजेदेर्ि १७ बजेसम्म

अंग्रेजी भाषा : सोमबारदेर्ि र्ुक्रबारसम्म १०: ००देर्ि १२:००

१३ :०० देर्ि १७:०० सम्म प्रत्यक मर्हनाको पर्हलो

तेस्रो आइतबार १३: ०० बजेदेर्ि १७:०० बजेसम्म

तागालोग भाषा: सोम/ मंगल/ र्बर्ह/ र्ुक्रबार १०: ००देर्ि

१२:०० १३ :०० देर्ि १७:०० सम्म

नेपाली भाषा: बुधबार १३:००बजेदेर्ि १७: ०० बजेसम्म

र्भयतनामी भाषा: र्बर्हबार १०: ००देर्ि १२:०० सम्म

र्नम्न भाषाहरूमा परामर्शका लार्ग समय र्लनु होला

कोररयाली/ उत्तरकोररयाली भाषा, थाई भाषा, स्पेर्नस भाषापोिशगु भाषा, रर्सयन भाषा, उद शु भाषा, र्हर्न्द भाषा, बंगाली भाषा

 

कागजातहररूको अनुवाद

ओताकुमा बुझाइने प्रमाणपत्रहरू तथा र्लर्ित कागजातहरूको अनुवाद गररन्छ |

जापानी भाषा कक्षा

ओताकुमा अवर्स्थत स्वयंसेवी जापानी भाषा कक्षाहरू तथा जापानी भाषा र्वद्यालयहरूको सूिना र्दइन्छ |

 

्य

कामाता 5-13-26 उपभोक्ता जिबन यापन

सेन्टर पहिलो ताला

03-6424-8822

सूचना

कुनै सूचना छैन