【यो सत्र समाप्त भयो】महानगरपालिका आवासको (तोए ज्युताकु ) को िालग आवेदन फाराम भनन सहायता संघ


【यो सत्र समाप्त भयो】

तोए ज्युताकुको िागी लनवेदन लदन चाहतेा पलन जापालनज भाषामा फाराम भनन गाह्रो हुने व्यलिहरू िाई िलित गरर बहुभालषक परामर्न केन्द्रबाट दोभासे ,परामर्न र फाराम भरर लदन सहयोग गररनेछ

विवरणहरू


सूचना